الشركة العربية لكيمياويات المنظفاتالشركة العربية لكيمياويات المنظفات
١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤
 ( LIGHT CUT )  Product Specification
LIGHT CUT
Test Value Test Method
Appearance Clear Visual
Density at 15.6°C 0.7680 to 0.7785 ASTM D4052
API 50.12 to 52.48
Distillation
Initial 135 to 160 °C ASTM D86
95% vol. 150 to 175 °C ASTM D86
F.B.P 165 to 200 °C ASTM D86
WATER 0.06%
Color ≥ 25 ASTM D5386
Odor Weak , Typical
Flash point °C 30 MIN. Closed cup
Sulphur ppm 20 MAX. ASTM D(1025,7183)