الشركة العربية لكيمياويات المنظفاتالشركة العربية لكيمياويات المنظفات
١٣ / ٠٧ / ٢٠٢٤
 ( Xylene )  Product Specification
Xylene
Test Value Test Method
Appearance Clear Visual
Relative density AT 15.6 °C 0.8690 to 0.8725 ASTM D4052
Color ≥ 25 ASTM D5386
Purity Wt.% 96.5 MIN. ASTM D7504
Non-aromatics Wt.% 0.3 MAX. ASTM D7504
Toluene Wt.% 0.3 MAX. ASTM D7504
C9+ Wt.% 3.0 MAX. ASTM D7504