اللاب L.A.B

الصفحة الرئيسية > المنتجات > المنتجات الرئيسية > اللاب L.A.B

مواصفات اللاب L.A.B

 

TestLimitsTest Method
AppearanceClear 
Density at 60 Fْ  kg/L0.8580 - 0.8605ASTM  D-4052
Composition  
Paraffins wt %0.5 MaxUOP 621
C9 & lighter wt %0.5 MaxUOP 698
C10 - lab wt %8- 15UOP 698
C11 - lab wt %35 - 40UOP 698
C12 - lab wt %26 - 32UOP 698
C13 - lab  wt %10 - 20UOP 698
C14 - lab wt %0.5 MaxUOP 698
Total lab wt %92 MinUOP 698
AV. Mol. Wt240+/- 2UOP 673
2 - phenyl wt %20 MaxUOP 673
Colour Saybolt+29 MinASTM D-156
Br. Indx mg / 100g15 MaxASTM D- 1492
Doctor TestNegativeUOP - 41
Biodegrability of Sodium Alkyl
Benzene Sulfonate, pct
90 MinASTM D-2667
Completeness of Sulfonation, pct98 MinUOP - 429